Statut

Statut jest najważniejszym aktem wewnętrznym regulującym działanie stowarzyszenia. Treść statutu decyduje bowiem o charakterze stowarzyszenia, o jego celach, zakresie działania i zasadach funkcjonowania.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Promowania, Kształcenia, Aktywności i Etyki „PRZEKAZ”. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: „Stowarzyszenie PRZEKAZ”
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania promocji, rozwoju, kształcenia, aktywności, etyki za pomocą nowoczesnych form edukacji.
 3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem regionu zachodniopomorskiego, a siedzibą miasto Szczecin 70-453, Al. Papieża Jana Pawła II 36/26. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i innych organizacji.
  1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
  3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zawierać umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne (w tym również z członkami Stowarzyszenia).
 5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.( Stowarzyszenie jest organizacją non profit ) Wszelkie dochody przekazywane są na cele statutowe.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

CELE, ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 2. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
 3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. wspieranie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 5. doskonalenie kwalifikacji osób prowadzących działalność gospodarczą,
 6. popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania,
 7. działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych,
 8. pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności,
 9. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
 10. wspieranie nowoczesnych form edukacji,
 11. działalność szkoleniowo-informacyjna wspomagająca organizacje pozarządowe i inne instytucje,
 12. dbanie o rozwój osobowy społeczności lokalnych i członków stowarzyszenia poprzez udział w kursach, szkoleniach i pobudzanie aktywności kulturalnej oraz rekreacyjnej,
 13. pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszelkich inicjatyw zmierzających do upowszechniania prozdrowotnych zachowań i aktywności fizycznej,
 14. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów,

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • a) tworzenie systemu informacji,
 • b) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością,
 • c) organizowanie zebrań , odczytów , szkoleń , konsultacji, konferencji, sympozjów o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 • d) wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
 • e) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
 • f) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji naukowo – badawczych i innymi instytucjami, organizacjami i firmami prowadzącymi lub wspomagającymi podobną działalność oraz specjalistami z dziedzin objętych celami statutowymi,
 • g) upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej i społecznej
 • h) tworzenie punktów praktycznego i ustawicznego kształcenia

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • a) zwyczajnych,
  • b) wspierających,
  • c) honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  • a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi bez obowiązku złożenia pisemnej deklaracji.
 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • c) regularnego opłacania składek.
 12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • b) wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, od terminu płatności
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  • c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 16. 16. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • a) Walne Zgromadzenie Członków,
  • b) Zarząd,
  • c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  • a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów
  • b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  • a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • b) uchwalania zmian statutu,
  • c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • f) uchwalanie budżetu,
  • g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 9. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 10. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 12. Do kompetencji Zarządu należą:
  • realizacja celów Stowarzyszenia,
  • b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  • c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  • f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  • h) przyjmowanie i skreślanie członków.
 13. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 14. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 15. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  • b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  • d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • a) ze składek członkowskich,
  • b) darowizn, spadków, zapisów,
  • c) dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
  • d) ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  • e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  • f) dochodów z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie;
  • a) działalności wydawniczej i poligraficznej,
  • b) reklamy,
  • c) działalności związanej z organizacją targów, wystaw, konferencji, sympozjum, kursów, szkoleń
  • d) sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
  • e) działalności edukacyjnej, wychowawczej, szkoleniowej
 3. Decyzję o działalności gospodarczej oraz jej zakresie w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Stowarzyszenia określa:
  • a) formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
  • b) składniki majątkowe Stowarzyszenia , które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. Zarząd Stowarzyszenia może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana – jako zobowiązanie Stowarzyszenia- w dany rodzaj działalności gospodarczej.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 7. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.