Ogłoszenie w sprawie likwidacji stowarzyszenia „PRZEKAZ”

Ogłoszenie w sprawie likwidacji stowarzyszenia „PRZEKAZ” z siedzibą w Szczecinie
Likwidator stowarzyszenia „PRZEKAZ” w likwidacji z siedzibą w Szczecinie (70-482) przy Al. Wojska Polskiego 90 , KRS 0000339077, zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 20 grudnia 2017 r., wszczęta została procedura likwidacji Stowarzyszenia. Na likwidatora Stowarzyszenia wyznaczona została Pani Leokadia Adamczyk. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres Likwidatora; 71-561 Szczecin, ul. Mikołaja Reja 3/6.

Stowarzyszenie Promowania, Kształcenia, Aktywności i Etyki „PRZEKAZ” jest organizacją pozarządową nastawioną na wspieranie, rozwój, rozbudowę potencjału ekonomicznego i społecznego regionu.

Stowarzyszenie „PRZEKAZ” przygotowuje i wdraża projekty, pozyskuje środki na realizację, prowadzi działania organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, marketingowe. Poprzez debaty, konferencje i projekty uczestniczymy w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W swych działaniach pragniemy współpracować ze wszystkimi, którym bliska jest aktywność mająca na celu wyrównanie szans w dostępie do wiedzy i kultury oraz aktywizację zawodową osób w różnym wieku i z różnych środowisk, również marginalizowanych.